Hoewel het er enige maanden geleden toch echt naar uitzag dat we voldoende deelnemers zouden krijgen, is er nu slecht nieuws.

Ondanks herhaalde openbare oproepen en vele tientallen persoonlijke benaderingen via uitgebreide netwerken is de aanmelding onvoldoende. Als bestuur van Opgewekt Maas en Waal (OMW) hebben wij de conclusie getrokken dat er in onze regio onvoldoende belangstelling is om te participeren in PostCodeRoos- (PCR-) projecten en dat er daarom voor ons niets anders op zit dan te stoppen met deze activiteit.

Vanaf najaar 2016 zijn we als OM&W bezig ons te oriënteren op de mogelijkheid om PCR-projecten in onze regio te organiseren. Het grote succes bij andere coöperaties in Gelderland en de overweldigende belangstelling vanuit de bevolking stemde ons hoopvol. De regeling houdt in dat investeerders, die via een energiecoöperatie deelnemen aan een coöperatief project in de omgeving, een beschikking van de belastinginspecteur kunnen krijgen ,om gedurende 15 jaar geen energiebelasting te hoeven afdragen over de hoeveelheid KWh die is opgewekt. (Regeling Verlaagd tarief.)  Daarbij is de omgeving gedefinieerd als een groep aansluitende postcodegebieden. In de wandeling heet dit de postcoderoos (PCR)

Gezien de complexiteit van het PCR-concept hebben we eind 2016 besloten een relatief klein project (ca 250 panelen) te starten met de volgende 4 doelstellingen:

  1. Ons te verdiepen in het concept en ervaring op te doen met de vele organisatorische aspecten, zodat we daarna met een groter project aan de slag zouden kunnen gaan;
  2. Om de beschikbaarheid van geschikte daken van stallen en schuren te peilen;
  3. Om de financiële haalbaarheid te toetsen aan een realistische businesscase;
  4. Om de belangstelling voor deelname te peilen.

Sub 1
Onze uitgebreide oriëntatie op de organisatorische aspecten heeft ons geleerd dat er wel erg veel bij komt kijken. Dit vraagt om een voldoende daadkrachtig en deskundig bestuur. Met de huidige groep vrijwillige bestuursleden in OM&W zouden wij wel een pilotproject voor een niet te grote PCR kunnen realiseren en de komende 15 jaar kunnen blijven managen. Wel zou er formeel een afzonderlijke coöperatie gevormd moeten worden. Bij een succes voor de pilot zou de menskracht en continuïteit van bestuur versterkt moeten worden voordat een vervolg met een grotere omvang kan worden gestart.

Sub 2
In de regio Maas en Waal zijn ruim voldoende grote schuren en stallen aanwezig voor meerdere grote PCR-projecten. Echter is lang niet elke eigenaar bereid of in staat om het dak hiervoor beschikbaar te stellen.  Er zijn soms technische bezwaren, soms is de aansluiting op het net problematisch of er zijn alternatieve mogelijkheden zoals particuliere projectontwikkelaars of eigen initiatief via de SDE+ subsidie. Voor een pilotproject met ca. 250 panelen hebben we meerdere opties nader onderzocht en met de eigenaars besproken. Daarbij zijn we na een drietal doodlopende sporen uiteindelijk uitgekomen bij het bedrijf J. Bull te Horssen.

Sub 3
Over de financiële haalbaarheid zijn we zeer positief. Dit is vooral vanwege de sterk gedaalde kostprijs voor PV-systemen (PV= Photo Voltaic, oftewel zonnepanelen). Op grond van twee offertes hebben we een businesscase kunnen uitwerken waarbij de deelnemers na 15 jaar tweemaal de inleg zouden terugverdienen. De potentiële deelnemers hebben de businesscase eerder met een rekenblad en nadere informatie van ons ontvangen.

Sub 4
We hebben gedurende 2,5 jaar actief ronselen uiteindelijk 11 personen bereid gevonden zich in te schrijven voor participatie, om met elkaar een totale productie van 50.000 kWh per jaar te financieren. Het beoogde project zou 62.000 kWh per jaar moeten gaan opwekken. Bij een kleinere omvang wordt een PCR-project veel minder rendabel. De algemene kosten kunnen dan niet goed gedekt worden en het rendement voor de deelnemers wordt dan veel minder aantrekkelijk. De geringe animo onder een bevolking van ca 15.000 inwoners in het PCR-gebied betekent, dat ook de kans op een follow-up met een veel groter project vrijwel nihil is. Zonder de kans op een follow-up staat de grote investering van tijd door enkele vrijwilligers om ervaring op te doen met de PCR niet langer in verhouding tot het beoogde doel.  

Ons besluit om te stoppen is voor onszelf een bittere pil en voor u als welwillend deelnemer wellicht een teleurstelling.  Enige troost bieden de positieve ontwikkelingen, die we rondom ons zien. Er is een enorme toename van het aantal particuliere woningen en huurwoningen met PV. Daarbij zijn er verschillende potentiële deelnemers mede door onze inspanningen tot het besluit gekomen, om toch maar liever op eigen dak te investeren. Ook zijn er door bedrijven enkele tientallen grote projecten met PV gerealiseerd via de SDE+ subsidie regeling. Daarnaast zijn er diverse initiatieven van projectontwikkelaars om zonneweides van meerdere hectares aan te gaan leggen.

Ons besluit te stoppen met PCR betekent niet dat we als energiecoöperatie gaan stoppen. De beide PV-installaties op de scholen in Horssen en in Wamel blijven in ons beheer.  Nieuwe installaties op scholen zijn voorlopig niet aan de orde.  Binnen het beheersgebied van schoolbestuur primair onderwijs (SPOM) zijn er geen geschikte situaties met een verbruik < 50.000 kWh waarvoor het salderingsmodel kan worden toegepast. Bij een groter verbruik zijn de tarieven zodanig laag, dat dit model niet rendabel is te maken. Wel zou dan een PCR-constructie kunnen worden toegepast, indien daar voldoende deelnemers voor zouden zijn. Op termijn kan dit misschien veranderen als er een nieuw systeem met terugleveringsvergoeding komt. We blijven de ontwikkelingen volgen en proberen u daarover via onze website op de hoogte te houden.

Daarnaast blijven wij actief met educatie op scholen, lezingen en adviezen voor particulieren en bedrijven over verduurzaming. (Zie hier bijvoorbeeld.)

Ons voorgenomen besluit is inmiddels besproken met de heer Bull en met de bedrijven die een offerte hebben ingediend. Ook de potentiële deelnemers zijn per brief via de e-mail persoonlijk op de hoogte gebracht.

Op de Algemene ledenvergadering van Opgewekt Maas en Waal op 8 april a.s. zullen we de leden om instemming vragen ons besluit te bekrachtigen.